صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۱.۵۲۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۰.۹۵۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ (۱.۹۱۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ (۱.۷۰۲)%
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۱۱.۲۸۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۳۹.۹۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۴۸.۷۶۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۹۱۱ %۳۱۹۸۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۷۹)% (۹۷.۵۶)%