صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۴۳ ۰.۹۷ ۳۸۲.۸ ۳,۲۸۷.۰۴
۸۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۰.۳۹) (۰.۹۳) (۷۶.۳۶) (۹۶.۷)
۸۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۵ ۰
۸۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۵.۶۳ ۰
۸۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ (۲.۶۲) ۰.۵۵ (۹۹.۹۹) ۶۳۴.۵۳
۸۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱.۹۴ ۲.۶۱ ۱۰۹,۰۹۶.۱۳ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۸۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۱۷ ۰
۸۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ (۰.۵۷) ۱.۵۲ (۸۷.۸) ۲۴,۶۱۰.۸
۸۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰.۴۳ (۰.۴) ۳۸۰.۱۱ (۷۶.۵۹)
۹۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۶.۱۷ ۰
۹۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۱۴ ۰
۹۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ (۱.۰۷) ۰.۰۴ (۹۸.۰۴) ۱۳.۹۴
۹۳ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰.۵۶ ۱.۵۲ ۶۶۵.۵۲ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۹۴ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱.۰۲ (۰.۴۶) ۳,۹۲۸.۹۱ (۸۱.۴۴)
۹۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۲ ۰.۰۵ ۱۱۰.۰۷ ۱۹.۴۸
۹۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰.۲۶ ۰.۸۲ ۱۶۲.۴۶ ۱,۸۶۸.۹۷
۹۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۱ ۰
۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۱ ۰
۹۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ (۰.۱۲) (۰.۳۴) (۳۵.۸۸) (۷۱.۵۸)
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ (۰.۸۷) ۰ (۹۵.۸۸) ۰