صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۴ ۰
۱۸۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۷ ۰
۱۸۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰.۹۹ ۱.۳۴ ۳,۶۰۱.۸۵ ۱۲,۵۷۸.۸۲
۱۸۴ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰.۲۸ ۰.۴۴ ۱۸۰.۲۹ ۳۸۸.۳۷
۱۸۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ (۰.۲۸) ۰.۳۵ (۶۴.۰۶) ۲۶۰.۹۹
۱۸۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ (۰.۴۲) (۰.۶۱) (۷۸.۷۸) (۸۹.۲۹)
۱۸۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ (۰.۲۵) (۰.۱۳) (۶۰.۱۹) (۳۶.۷۳)
۱۸۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۲ ۰
۱۸۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ (۰.۶۵) ۰ (۹۰.۷۱) ۰
۱۹۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ (۰.۲۵) (۰.۴۲) (۶۰.۱۳) (۷۸.۴۳)
۱۹۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰.۱۹ (۰.۳۱) ۱۰۳.۴۱ (۶۸.۰۷)
۱۹۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۴ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۰.۱۸ (۰.۰۴) ۹۱.۲۷ (۱۴.۳۷)
۱۹۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۵ ۰
۱۹۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۵ ۰
۱۹۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۰.۳۳ ۰ ۲۳۱.۸۲ ۰
۱۹۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ (۰.۴۷) ۰.۰۹ (۸۱.۹۵) ۳۸.۴۸
۱۹۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۰.۴۳ ۰.۲۲ ۳۷۷.۶۱ ۱۲۴.۳۵
۱۹۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ (۰.۸) ۰.۴۴ (۹۴.۵۹) ۳۹۲.۳۵
۲۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ (۰.۳۴) ۰ (۷۰.۷۷) ۰