صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۱۱۵,۱۳۹ ۳۸.۱۹ % ۱۵۸,۷۱۵ ۵۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۴۷ ۴.۲ % ۱۴,۹۷۲ ۹.۰۷ % ۱۱۵,۱۳۹ ۳۸.۱۹ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۱۱۵,۱۳۹ ۳۸.۲ % ۱۵۸,۶۴۷ ۵۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۴۷ ۴.۲ % ۱۴,۹۷۲ ۹.۰۷ % ۱۱۵,۱۳۹ ۳۸.۲ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۱۵,۱۳۹ ۳۸.۲۱ % ۱۵۸,۵۸۰ ۵۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۴۷ ۴.۲ % ۱۴,۹۷۳ ۹.۰۷ % ۱۱۵,۱۳۹ ۳۸.۲۱ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۱۵,۱۶۶ ۳۸.۵۲ % ۱۵۹,۴۰۸ ۵۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۲ ۳.۲ % ۱۴,۸۳۰ ۹.۰۹ % ۱۱۵,۱۶۶ ۳۸.۵۲ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۱۰,۹۸۵ ۳۷.۳۸ % ۱۶۱,۹۲۷ ۵۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۰۸ ۳.۸۸ % ۱۲,۵۲۷ ۸.۳۸ % ۱۱۰,۹۸۵ ۳۷.۳۸ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۰۸,۷۵۷ ۳۶.۵۱ % ۱۶۴,۸۵۵ ۵۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۴۹ ۳.۹۴ % ۱۲,۵۲۸ ۸.۳۶ % ۱۰۸,۷۵۷ ۳۶.۵۱ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۰۶,۶۳۲ ۳۵.۴۴ % ۱۶۷,۹۸۱ ۵۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۰ ۴.۵۸ % ۱۲,۵۲۹ ۸.۲۷ % ۱۰۶,۶۳۲ ۳۵.۴۴ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۱۰۷,۶۳۸ ۳۵.۶۷ % ۱۶۷,۹۰۲ ۵۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۶۴ ۴.۶۳ % ۱۲,۲۴۱ ۸.۱۵ % ۱۰۷,۶۳۸ ۳۵.۶۷ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۱۰۷,۶۳۸ ۳۵.۶۸ % ۱۶۷,۸۳۳ ۵۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۶۴ ۴.۶۳ % ۱۲,۲۴۱ ۸.۱۶ % ۱۰۷,۶۳۸ ۳۵.۶۸ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۰۷,۶۳۸ ۳۵.۶۹ % ۱۶۷,۷۶۵ ۵۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۶۴ ۴.۶۳ % ۱۲,۲۴۱ ۸.۱۶ % ۱۰۷,۶۳۸ ۳۵.۶۹ %