صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۴۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۵ ۶۸.۲۴ % ۸۱ ۰.۵ % ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۱ %
۵۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۵ ۶۸.۲۵ % ۷۲ ۰.۴۸ % ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۲ %
۵۴۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۵ ۶۸.۲۶ % ۶۲ ۰.۴۶ % ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۳ %
۵۴۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۵ ۶۸.۲۷ % ۵۲ ۰.۴۵ % ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۳ %
۵۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۵ ۶۸.۲۹ % ۴۳ ۰.۴۳ % ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۴ %
۵۴۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۱,۹۵۲ ۲۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۰۱ ۷۸.۹۵ % ۴۳ ۰.۴۲ % ۱۱,۹۵۲ ۲۰.۹۷ %
۵۴۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۱,۸۴۴ ۲۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۰۱ ۷۹.۱ % ۴۴ ۰.۴۲ % ۱۱,۸۴۴ ۲۰.۸۲ %
۵۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۴,۹۳۰ ۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۰۱ ۹۰.۰۴ % ۴۵ ۰.۴۸ % ۴,۹۳۰ ۹.۸۷ %
۵۴۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۴,۹۳۰ ۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۰۱ ۹۰.۰۴ % ۴۵ ۰.۴۸ % ۴,۹۳۰ ۹.۸۷ %