صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۹۱,۶۵۱ ۵۱.۲۷ % ۱۰۳,۳۲۱ ۲۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۵۳,۴۱۵ ۱۴.۲۹ % ۲۵,۴۴۶ ۵.۳۵ % ۱۹۱,۶۵۱ ۵۱.۲۷ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۸۴,۹۴۵ ۵۲.۳ % ۱۱۰,۶۱۳ ۳۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۲۸ ۱۲.۷۹ % ۱۲,۸۲۷ ۶.۴۱ % ۱۸۴,۹۴۵ ۵۲.۳ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۸۷,۵۵۷ ۵۱.۷۹ % ۱۲۳,۶۰۹ ۳۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۸۲ ۱۱.۲۶ % ۱۰,۱۶۸ ۵.۵۳ % ۱۸۷,۵۵۷ ۵۱.۷۹ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۷۹,۴۱۰ ۴۹.۳۶ % ۱۳۴,۳۰۲ ۳۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۹,۵۹۵ ۱۰.۸۹ % ۱۰,۱۷۰ ۵.۵۱ % ۱۷۹,۴۱۰ ۴۹.۳۶ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۷۱,۶۷۰ ۴۸.۱۲ % ۱۳۴,۰۲۳ ۳۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۸,۵۰۶ ۱۰.۷۹ % ۱۲,۵۲۵ ۶.۲۷ % ۱۷۱,۶۷۰ ۴۸.۱۲ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۱۶۹,۹۰۰ ۴۶.۵۴ % ۱۴۱,۸۲۴ ۳۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۵۴ ۱۱.۸۲ % ۱۰,۱۷۵ ۵.۴۹ % ۱۶۹,۹۰۰ ۴۶.۵۴ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۱۶۹,۹۰۰ ۴۶.۵۵ % ۱۴۱,۷۶۶ ۳۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۵۴ ۱۱.۸۲ % ۱۰,۱۷۷ ۵.۴۹ % ۱۶۹,۹۰۰ ۴۶.۵۵ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۱۶۹,۹۰۰ ۴۶.۵۶ % ۱۴۱,۷۰۸ ۳۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۵۴ ۱۱.۸۲ % ۱۰,۱۷۹ ۵.۴۹ % ۱۶۹,۹۰۰ ۴۶.۵۶ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۱۶۹,۹۰۰ ۴۶.۵۶ % ۱۴۱,۶۵۱ ۳۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۵۴ ۱۱.۸۳ % ۱۰,۱۸۲ ۵.۴۹ % ۱۶۹,۹۰۰ ۴۶.۵۶ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۶۹,۹۰۰ ۴۶.۵۷ % ۱۴۱,۵۹۲ ۳۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۵۴ ۱۱.۸۳ % ۱۰,۱۸۴ ۵.۴۹ % ۱۶۹,۹۰۰ ۴۶.۵۷ %