صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۲۰۴,۹۳۲ ۴۴.۲۵ % ۱۳۰,۸۴۳ ۲۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۱۵۳ ۲۶.۵۹ % ۴,۱۹۱ ۰.۷۵ % ۲۰۴,۹۳۲ ۴۴.۲۵ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۲۰۵,۴۳۸ ۴۳.۷۲ % ۱۲۹,۲۶۱ ۲۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۷۹۱ ۲۴.۴۳ % ۲۰,۳۸۰ ۴.۳۴ % ۲۰۵,۴۳۸ ۴۳.۷۲ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۲۰۲,۹۳۱ ۴۳.۴۶ % ۱۲۹,۲۰۹ ۲۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۱۱۹ ۲۴.۴۴ % ۲۰,۷۲۹ ۴.۴۴ % ۲۰۲,۹۳۱ ۴۳.۴۶ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۲۰۲,۹۳۱ ۴۳.۴۶ % ۱۲۹,۱۵۹ ۲۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۱۱۹ ۲۴.۴۴ % ۲۰,۷۳۱ ۴.۴۴ % ۲۰۲,۹۳۱ ۴۳.۴۶ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۲۰۲,۹۳۱ ۴۳.۴۶ % ۱۲۹,۱۱۰ ۲۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۱۱۹ ۲۴.۴۴ % ۲۰,۷۳۲ ۴.۴۴ % ۲۰۲,۹۳۱ ۴۳.۴۶ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۲۰۲,۹۳۱ ۴۳.۴۷ % ۱۲۹,۰۶۱ ۲۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۱۱۹ ۲۴.۴۴ % ۲۰,۷۳۴ ۴.۴۴ % ۲۰۲,۹۳۱ ۴۳.۴۷ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۲۰۱,۷۰۸ ۴۳.۳۵ % ۱۲۸,۹۵۵ ۲۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۱۰۰ ۲۴.۵۲ % ۲۰,۵۳۰ ۴.۴۱ % ۲۰۱,۷۰۸ ۴۳.۳۵ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۹۹,۵۰۳ ۴۸.۳۸ % ۱۲۸,۸۹۴ ۳۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۳,۶۳۹ ۱۵.۴۳ % ۲۰,۳۲۰ ۴.۹۳ % ۱۹۹,۵۰۳ ۴۸.۳۸ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۹۷,۰۹۲ ۴۶.۸۴ % ۱۳۱,۶۵۲ ۳۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۳۳ ۱۰.۲۷ % ۴۸,۸۱۴ ۴.۷ % ۱۹۷,۰۹۲ ۴۶.۸۴ %