ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 117,211 34.62 % 157,260 46.45 % 0 0 % 53,844 15.91 % 10,213 5.93 % 117,211 34.62 %
2 1398/02/30 112,371 34.04 % 155,399 47.08 % 0 0 % 52,104 15.78 % 10,215 6.08 % 112,371 34.04 %
3 1398/02/29 106,978 33.16 % 151,483 46.96 % 0 0 % 51,092 15.84 % 13,046 7.1 % 106,978 33.16 %
4 1398/02/28 108,060 33.57 % 151,479 47.05 % 0 0 % 50,061 15.55 % 12,340 6.89 % 108,060 33.57 %
5 1398/02/27 108,326 33.74 % 151,445 47.17 % 0 0 % 38,110 11.87 % 23,204 10.3 % 108,326 33.74 %
6 1398/02/26 108,326 33.74 % 151,382 47.16 % 0 0 % 38,110 11.87 % 23,206 10.3 % 108,326 33.74 %
7 1398/02/25 108,326 33.75 % 151,320 47.15 % 0 0 % 38,110 11.87 % 23,209 10.3 % 108,326 33.75 %
8 1398/02/24 109,832 34.18 % 151,226 47.06 % 0 0 % 37,482 11.66 % 22,808 10.16 % 109,832 34.18 %
9 1398/02/23 120,096 35.9 % 152,280 45.52 % 0 0 % 49,618 14.83 % 12,516 7.44 % 120,096 35.9 %
10 1398/02/22 118,845 35.55 % 152,791 45.7 % 0 0 % 50,189 15.01 % 12,516 7.44 % 118,845 35.55 %