صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۸۳۱,۷۲۰ ۷۲.۲۳ % ۱۸۲,۹۰۲ ۱۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۰۹۵ ۱۰.۹۵ % ۱۰,۷۶۳ ۰.۹۳ % ۸۳۰,۱۸۴ ۷۲.۱ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۷۹۹,۸۲۶ ۷۱.۲۹ % ۱۸۷,۹۸۶ ۱۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۴۸۷ ۱۱.۲۷ % ۷,۵۶۰ ۰.۶۷ % ۷۹۸,۳۵۲ ۷۱.۱۶ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۷۹۹,۸۲۶ ۷۱.۳ % ۱۸۷,۹۰۶ ۱۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۴۸۷ ۱۱.۲۸ % ۷,۵۶۲ ۰.۶۷ % ۷۹۸,۳۵۲ ۷۱.۱۷ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۷۹۹,۸۲۶ ۷۱.۳ % ۱۸۷,۸۲۶ ۱۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۴۸۷ ۱۱.۲۸ % ۷,۵۶۳ ۰.۶۷ % ۷۹۸,۳۵۲ ۷۱.۱۷ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۷۸۵,۲۸۷ ۷۱.۰۱ % ۱۸۷,۷۰۶ ۱۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۳۳۸ ۱۰.۷ % ۱۴,۵۹۸ ۱.۳۲ % ۷۸۴,۴۱۸ ۷۰.۹۳ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۷۷۸,۲۸۴ ۷۰.۷۵ % ۱۸۷,۶۱۴ ۱۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۹۵۰ ۱۰.۱۸ % ۲۲,۱۸۵ ۲.۰۲ % ۷۷۷,۷۶۱ ۷۰.۷ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۷۵۱,۳۴۱ ۷۰.۵۶ % ۱۸۷,۵۲۳ ۱۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۹۸,۰۲۳ ۹.۲۱ % ۲۷,۹۵۹ ۲.۶۳ % ۷۵۰,۵۲۲ ۷۰.۴۸ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۷۲۱,۶۶۹ ۷۰.۱۵ % ۱۸۷,۴۳۲ ۱۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۹۹,۹۵۴ ۹.۷۲ % ۱۹,۶۴۲ ۱.۹۱ % ۷۲۰,۴۳۲ ۷۰.۰۳ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۷۲۱,۸۶۲ ۷۰.۱۲ % ۱۸۷,۳۳۲ ۱۸.۲ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۷۷ ۱۰.۹۵ % ۷,۵۶۹ ۰.۷۴ % ۷۲۰,۴۲۹ ۶۹.۹۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۷۲۱,۸۶۲ ۷۰.۱۳ % ۱۸۷,۲۵۲ ۱۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۷۷ ۱۰.۹۵ % ۷,۵۷۱ ۰.۷۴ % ۷۲۰,۴۲۹ ۶۹.۹۹ %