صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۴۸۴,۰۸۶ ۷۸.۴۳ % ۱۵۰,۴۵۲ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۶۵۵ ۸.۶ % ۹۴,۹۶۴ ۵.۰۲ % ۱,۴۷۹,۱۷۸ ۷۸.۱۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۵۳۵,۳۳۷ ۷۹.۱۷ % ۱۵۰,۳۷۹ ۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۵۰۴ ۷.۷۱ % ۱۰۴,۰۸۷ ۵.۳۷ % ۱,۵۳۰,۱۷۵ ۷۸.۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۵۳۵,۳۳۷ ۷۹.۱۷ % ۱۵۰,۳۰۶ ۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۵۰۴ ۷.۷۱ % ۱۰۴,۰۳۲ ۵.۳۶ % ۱,۵۳۰,۱۷۵ ۷۸.۹۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۵۳۵,۳۳۷ ۷۹.۱۸ % ۱۵۰,۲۳۲ ۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۵۰۴ ۷.۷۱ % ۱۰۳,۹۷۷ ۵.۳۶ % ۱,۵۳۰,۱۷۵ ۷۸.۹۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۵۴۰,۵۷۰ ۷۹.۰۸ % ۱۵۰,۱۵۹ ۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۵۶۷ ۸.۰۹ % ۹۹,۹۱۴ ۵.۱۳ % ۱,۵۳۵,۱۴۹ ۷۸.۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۵۴۰,۵۷۰ ۷۹.۰۸ % ۱۵۰,۰۸۶ ۷.۷ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۵۶۷ ۸.۰۹ % ۹۹,۸۵۹ ۵.۱۳ % ۱,۵۳۵,۱۴۹ ۷۸.۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۵۴۰,۵۷۰ ۷۹.۰۹ % ۱۵۰,۰۱۳ ۷.۷ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۵۶۷ ۸.۰۹ % ۹۹,۸۰۴ ۵.۱۲ % ۱,۵۳۵,۱۴۹ ۷۸.۸۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۴۴۰,۸۶۲ ۷۸.۱۴ % ۱۴۹,۹۴۰ ۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۶۳۳ ۸.۶ % ۹۴,۵۷۹ ۵.۱۳ % ۱,۴۳۵,۶۶۶ ۷۷.۸۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۴۳۱,۶۹۳ ۷۸.۰۴ % ۱۴۹,۸۶۷ ۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۹۸۴ ۸.۶۱ % ۹۵,۱۲۰ ۵.۱۸ % ۱,۴۲۶,۷۳۳ ۷۷.۷۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۵۲۴,۴۵۶ ۸۳.۱۹ % ۱۴۹,۱۶۳ ۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۸۷۴ ۷.۴۲ % ۲۲,۹۰۲ ۱.۲۵ % ۱,۵۱۹,۷۶۲ ۸۲.۹۴ %