صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۶۹۹,۶۹۱ ۶۵.۱۲ % ۲۴۸,۱۸۷ ۲۳.۱ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۹۵ ۱۰.۵۴ % ۱۳,۳۷۰ ۲.۴۵ % ۶۹۹,۶۹۱ ۶۵.۱۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۷۰۶,۱۱۳ ۶۵.۱۹ % ۲۴۸,۰۶۶ ۲۲.۹ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۵۴۰ ۱۰.۶۷ % ۱۳,۳۶۹ ۲.۴۴ % ۷۰۶,۱۱۳ ۶۵.۱۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۶۹۴,۶۹۰ ۶۴.۷۹ % ۲۴۷,۹۳۹ ۲۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۲۹۵ ۱۰.۸۵ % ۱۳,۳۶۸ ۲.۴۶ % ۶۹۴,۶۹۰ ۶۴.۷۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۶۹۹,۹۳۹ ۶۴.۹۵ % ۲۴۷,۸۲۳ ۲۳ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۵۷۲ ۱۰.۸۲ % ۱۳,۳۶۶ ۲.۴۵ % ۶۹۹,۹۳۹ ۶۴.۹۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۷۰۳,۷۸۶ ۶۵.۰۱ % ۲۴۷,۶۷۷ ۲۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۳۳۰ ۱۰.۷۵ % ۱۴,۸۱۳ ۲.۵ % ۷۰۳,۷۸۶ ۶۵.۰۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۷۰۳,۷۸۶ ۶۵.۰۱ % ۲۴۷,۵۷۷ ۲۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۳۳۰ ۱۰.۷۵ % ۱۴,۸۱۲ ۲.۵ % ۷۰۳,۷۸۶ ۶۵.۰۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۷۰۳,۷۸۶ ۶۵.۰۲ % ۲۴۷,۴۷۷ ۲۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۳۳۰ ۱۰.۷۵ % ۱۴,۸۱۰ ۲.۵ % ۷۰۳,۷۸۶ ۶۵.۰۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۷۰۴,۶۷۱ ۶۵.۰۱ % ۲۴۷,۳۴۱ ۲۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۶۹۰ ۱۰.۵۸ % ۱۷,۲۷۸ ۲.۶۱ % ۷۰۴,۶۷۱ ۶۵.۰۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۷۰۴,۶۷۱ ۶۵.۰۱ % ۲۴۷,۲۴۱ ۲۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۶۹۰ ۱۰.۵۸ % ۱۷,۲۷۶ ۲.۶۱ % ۷۰۴,۶۷۱ ۶۵.۰۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۷۰۴,۶۷۱ ۶۵.۰۲ % ۲۴۷,۱۴۲ ۲۲.۸ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۶۹۰ ۱۰.۵۸ % ۱۷,۲۷۵ ۲.۶۱ % ۷۰۴,۶۷۱ ۶۵.۰۲ %