صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۶۵۷,۳۴۶ ۶۳.۱۵ % ۲۳۲,۸۹۴ ۲۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۱۱۲ ۱۳.۱۷ % ۱۳,۵۵۴ ۲.۴۲ % ۶۵۷,۳۴۶ ۶۳.۱۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۶۵۱,۱۷۲ ۶۲.۹۷ % ۲۳۲,۷۶۰ ۲۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۲۰۷ ۱۳.۳۶ % ۱۱,۹۶۸ ۲.۲۹ % ۶۵۱,۱۷۲ ۶۲.۹۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۶۵۱,۹۴۰ ۶۲.۸۸ % ۲۴۲,۶۳۱ ۲۳.۴ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۱۹۱ ۱۲.۵۶ % ۱۱,۹۶۹ ۲.۲۸ % ۶۵۱,۹۴۰ ۶۲.۸۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۶۶۰,۳۸۱ ۶۳.۰۵ % ۲۴۲,۴۸۷ ۲۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۴۸۵ ۱۲.۶۵ % ۱۱,۹۶۳ ۲.۲۶ % ۶۶۰,۳۸۱ ۶۳.۰۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۶۶۶,۷۴۵ ۶۳.۰۱ % ۲۴۲,۳۶۳ ۲۲.۹ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۱۳۶ ۱۲.۹۶ % ۱۱,۹۶۵ ۲.۲۳ % ۶۶۶,۷۲۴ ۶۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۶۶۶,۷۴۵ ۶۳.۰۱ % ۲۴۲,۲۵۸ ۲۲.۹ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۱۳۶ ۱۲.۹۶ % ۱۱,۹۶۶ ۲.۲۳ % ۶۶۶,۷۲۴ ۶۳.۰۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۶۶۶,۷۴۵ ۶۳.۰۲ % ۲۴۲,۱۵۳ ۲۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۱۳۶ ۱۲.۹۶ % ۱۱,۹۶۸ ۲.۲۳ % ۶۶۶,۷۲۴ ۶۳.۰۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۶۶۶,۷۴۵ ۶۳.۰۳ % ۲۴۲,۰۴۸ ۲۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۱۳۶ ۱۲.۹۶ % ۱۱,۹۶۹ ۲.۲۳ % ۶۶۶,۷۲۴ ۶۳.۰۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۶۶۶,۴۸۶ ۶۳.۰۹ % ۲۴۱,۹۱۹ ۲۲.۹ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۰۲۸ ۱۲.۸۸ % ۱۱,۹۷۱ ۲.۲۴ % ۶۶۶,۴۸۶ ۶۳.۰۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۶۶۴,۸۷۲ ۶۲.۹۷ % ۲۴۱,۸۱۱ ۲۲.۹ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۱۰۱ ۱۲.۸ % ۱۴,۰۸۴ ۲.۴۴ % ۶۶۴,۸۷۲ ۶۲.۹۷ %