صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۲,۳۷۶ ۵۸.۲۹ ۲۲۹,۹۰۵ ۶۳.۹۹ ۲۲۲,۹۹۹ ۶۳.۱۶ ۲۱۹,۱۱۵ ۶۳.۱۵
اوراق ۳۹,۱۲۵ ۲۴.۶۹ ۸۱,۰۹۳ ۲۲.۵۷ ۸۰,۱۵۷ ۲۲.۷ ۷۷,۶۳۱ ۲۲.۳۷
وجه نقد ۲۱,۳۷۱ ۱۳.۴۸ ۴۱,۷۴۵ ۱۱.۶۱ ۴۵,۱۶۶ ۱۲.۷۹ ۴۵,۷۰۲ ۱۳.۱۷
سایر دارایی ها ۱۵,۰۰۶ ۹.۴۷ ۱۸,۴۲۶ ۵.۱۲ ۱۷,۰۴۴ ۴.۸۲ ۱۶,۱۸۶ ۴.۶۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۹,۵۲۶ ۵۰.۱۸ ۱۱۴,۹۵۲ ۳۱.۹۹ ۱۱۱,۴۹۹ ۳۱.۵۸ ۱۰۹,۵۵۷ ۳۱.۵۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد