صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۷,۸۶۳ ۵۳.۲۷ ۶۰,۲۳۷ ۴۱.۳۲ ۶۵,۶۹۱ ۴۰.۳۳ ۵۵,۴۳۷ ۳۲.۱۴
اوراق ۲۸,۸۱۳ ۲۶.۵۲ ۵۵,۴۴۰ ۳۸.۰۳ ۵۱,۵۸۵ ۳۱.۶۷ ۷۹,۸۱۷ ۴۶.۲۷
وجه نقد ۱۶,۹۷۵ ۱۵.۶۲ ۲۳,۰۸۴ ۱۵.۸۳ ۳۷,۳۸۴ ۲۲.۹۵ ۲۷,۱۰۹ ۱۵.۷۱
سایر دارایی ها ۱۴,۱۷۵ ۱۳.۰۵ ۱۴,۶۵۵ ۱۰.۰۵ ۱۲,۲۴۵ ۷.۵۱ ۱۷,۸۴۴ ۱۰.۳۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۰,۵۲۶ ۶۴.۹۳ ۳۰,۳۲۹ ۲۰.۸ ۳۳,۳۹۹ ۲۰.۵ ۲۷,۷۱۸ ۱۶.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد