صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۳۴,۱۷۱ ۶۲.۰۱ ۸۳۸,۶۲۱ ۶۹.۲ ۹۰۳,۳۹۴ ۶۸.۹۸ ۹۱۲,۶۴۶ ۶۹.۶۳
اوراق ۱۱۷,۲۶۴ ۲۱.۷۶ ۱۷۸,۸۸۸ ۱۴.۷۶ ۱۷۶,۴۵۵ ۱۳.۴۷ ۱۷۵,۰۰۳ ۱۳.۳۵
وجه نقد ۷۵,۱۶۱ ۱۳.۹۵ ۱۸۲,۰۲۸ ۱۵.۰۲ ۲۲۳,۷۳۹ ۱۷.۰۹ ۲۱۱,۱۹۶ ۱۶.۱۱
سایر دارایی ها ۱۲,۲۷۰ ۲.۲۸ ۱۲,۳۲۳ ۱.۰۲ ۵,۹۶۳ ۰.۴۶ ۱۱,۷۹۰ ۰.۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۳۳,۹۴۵ ۶۱.۹۷ ۸۳۶,۹۲۲ ۶۹.۰۶ ۹۰۱,۲۷۶ ۶۸.۸۲ ۹۱۰,۳۰۹ ۶۹.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد