صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۰۰,۳۳۷ ۶۴.۷۱ ۱,۱۶۵,۷۲۲ ۷۴.۱۳ ۱,۵۱۵,۷۵۳ ۷۹.۲۳ ۱,۴۸۴,۰۸۶ ۷۸.۴۳
اوراق ۱۲۰,۹۸۱ ۱۹.۵۶ ۱۷۳,۷۰۸ ۱۱.۰۵ ۱۶۶,۱۳۳ ۸.۶۸ ۱۵۰,۴۵۲ ۷.۹۵
وجه نقد ۸۴,۴۵۹ ۱۳.۶۵ ۲۱۶,۵۹۵ ۱۳.۷۷ ۱۹۷,۷۵۱ ۱۰.۳۴ ۱۶۲,۶۵۵ ۸.۶
سایر دارایی ها ۱۲,۸۹۲ ۲.۰۸ ۱۶,۴۵۷ ۱.۰۵ ۳۳,۴۱۲ ۱.۷۵ ۹۴,۹۶۴ ۵.۰۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۹۹,۸۸۷ ۶۴.۶۴ ۱,۱۶۲,۷۰۱ ۷۳.۹۴ ۱,۵۱۱,۶۹۵ ۷۹.۰۲ ۱,۴۷۹,۱۷۸ ۷۸.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد