صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۷,۷۷۴ ۵۶.۵۶ ۱۷۴,۹۸۵ ۵۹.۷۲ ۲۳۳,۰۲۷ ۶۴.۳۵ ۲۳۳,۲۳۰ ۶۵.۰۹
اوراق ۳۴,۶۲۷ ۲۵.۱۸ ۷۰,۰۵۲ ۲۳.۹۱ ۸۲,۱۳۵ ۲۲.۶۸ ۸۲,۷۲۹ ۲۳.۰۸
وجه نقد ۱۸,۸۷۴ ۱۳.۷۲ ۳۴,۸۴۳ ۱۱.۸۹ ۳۸,۳۳۸ ۱۰.۵۸ ۳۷,۷۶۱ ۱۰.۵۳
سایر دارایی ها ۱۴,۶۶۶ ۱۰.۶۶ ۱۶,۳۲۱ ۵.۵۷ ۱۸,۹۴۳ ۵.۲۳ ۱۷,۵۲۵ ۴.۸۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۵,۸۲۷ ۵۵.۱۵ ۸۷,۶۸۱ ۲۹.۹۲ ۱۱۶,۵۱۳ ۳۲.۱۷ ۱۱۶,۶۱۵ ۳۲.۵۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد