صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۰۶,۳۱۹ ۶۱.۱۱ ۷۴۸,۴۲۳ ۶۷.۴۷ ۸۰۹,۸۱۲ ۶۹.۰۹ ۸۶۳,۵۴۹ ۶۹.۴۸
اوراق ۱۱۴,۴۳۵ ۲۲.۸۳ ۱۹۴,۲۸۶ ۱۷.۵۱ ۱۷۷,۲۲۵ ۱۵.۱۲ ۱۶۵,۰۹۱ ۱۳.۲۸
وجه نقد ۶۸,۰۶۰ ۱۳.۵۸ ۱۵۱,۱۷۴ ۱۳.۶۳ ۱۶۸,۷۵۲ ۱۴.۴ ۲۰۲,۲۳۴ ۱۶.۲۷
سایر دارایی ها ۱۲,۴۰۹ ۲.۴۸ ۱۵,۳۹۸ ۱.۳۹ ۱۶,۳۹۷ ۱.۴ ۱۱,۹۷۹ ۰.۹۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۰۶,۱۸۳ ۶۱.۰۹ ۷۴۷,۳۸۱ ۶۷.۳۸ ۸۰۸,۰۸۷ ۶۸.۹۴ ۸۶۱,۷۸۱ ۶۹.۳۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد