صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۱۹,۳۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۰,۶۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۰۵,۱۶۲,۶۳۴,۵۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۲۷,۸۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۱۹,۶۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۱۹,۶۴۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۴۲۷,۸۳۸ ۱,۴۱۹,۶۴۴ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۳۰۵,۱۶۲,۶۳۴,۵۲۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۳۹۲,۲۰۷ ۱,۳۸۴,۲۵۴ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۷۲,۶۲۶,۱۷۴,۳۱۱
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۳۶۰,۹۹۲ ۱,۳۵۳,۲۶۶ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۴۴,۱۳۷,۴۷۶,۸۲۴
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۳۶۰,۹۳۲ ۱,۳۵۳,۲۰۶ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۴۴,۰۸۲,۲۷۰,۱۰۴
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۳۶۰,۸۷۲ ۱,۳۵۳,۱۴۶ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۴۴,۰۲۷,۱۴۳,۶۵۷
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۳۴۳,۱۹۰ ۱,۳۳۵,۵۹۰ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۲۷,۸۸۶,۴۲۱,۱۶۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۳۸۴,۴۷۱ ۱,۳۷۶,۵۵۰ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۶۵,۵۴۳,۵۴۹,۶۰۱
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۳۸۴,۴۱۲ ۱,۳۷۶,۴۹۱ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۶۵,۴۸۹,۳۳۸,۰۰۱
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۳۸۴,۳۵۳ ۱,۳۷۶,۴۳۲ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۶۵,۴۳۵,۲۰۶,۶۷۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۳۸۴,۲۹۴ ۱,۳۷۶,۳۷۳ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۶۵,۳۸۱,۱۵۵,۶۲۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۳۸۴,۲۳۵ ۱,۳۷۶,۳۱۵ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۶۵,۳۲۷,۱۸۴,۸۵۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۳۸۴,۱۷۷ ۱,۳۷۶,۲۵۷ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۶۵,۲۷۳,۹۵۸,۶۳۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۳۶۱,۶۰۵ ۱,۳۵۳,۸۴۰ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۴۴,۶۶۴,۸۳۰,۶۵۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۳۶۷,۵۳۶ ۱,۳۵۹,۷۳۷ ۱ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۵۰,۰۸۶,۸۹۴,۶۵۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۳۲۸,۱۲۱ ۱,۳۲۰,۵۶۰ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۱۴,۰۶۸,۵۳۵,۷۶۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۳۷۰,۴۳۳ ۱,۳۶۲,۶۱۵ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۵۲,۷۳۲,۷۵۹,۸۵۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۴۰۴,۰۷۹ ۱,۳۹۶,۰۵۷ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۸۳,۴۷۷,۳۴۹,۵۰۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۴۰۴,۰۲۲ ۱,۳۹۶,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۸۳,۴۲۴,۹۶۶,۴۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۴۰۳,۹۶۵ ۱,۳۹۵,۹۴۳ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۸۳,۳۷۲,۶۶۳,۶۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱,۴۴۳,۶۸۶ ۱,۴۳۵,۴۰۱ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۳۱۹,۶۴۹,۱۷۶,۴۶۵