صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۶,۹۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۳,۰۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۳۶,۸۹۴,۳۶۴,۳۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۸۹,۳۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۸۳,۵۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۳,۵۱۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۰۸۹,۳۳۲ ۱,۰۸۳,۵۱۴ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۳۶,۸۹۴,۳۶۴,۳۷۶
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۸۱,۸۷۳ ۱,۰۷۶,۱۰۷ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۲۹,۸۰۶,۱۵۳,۶۱۷
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۸۱,۸۱۸ ۱,۰۷۶,۰۳۰ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۲۹,۷۳۲,۴۸۹,۳۵۹
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۹۱,۷۳۱ ۱,۰۸۵,۸۷۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۳۹,۱۵۱,۰۹۱,۱۵۴
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۱۰۰,۴۱۸ ۱,۰۹۴,۵۰۶ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۴۷,۴۱۳,۷۵۷,۸۰۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۱۰۰,۳۳۵ ۱,۰۹۴,۴۲۴ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۴۷,۳۳۵,۱۵۲,۲۲۴
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۱۰۰,۲۵۳ ۱,۰۹۴,۳۴۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۴۷,۲۵۶,۶۳۹,۲۲۸
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۱۰۰,۱۷۱ ۱,۰۹۴,۲۶۰ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۴۷,۱۷۸,۲۱۸,۸۱۱
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۱۰۲,۲۱۳ ۱,۰۹۶,۳۰۳ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۴۹,۱۳۳,۸۸۸,۸۹۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۱۰۵,۲۸۷ ۱,۰۹۹,۳۹۰ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۵۲,۰۸۸,۰۴۱,۸۳۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۱۰۵,۸۷۰ ۱,۰۹۹,۹۵۹ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۵۲,۶۳۲,۴۱۷,۲۵۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۱۰۶,۶۹۳ ۱,۱۰۰,۷۶۷ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۵۳,۴۰۵,۶۹۱,۳۳۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۱۰۶,۶۱۲ ۱,۱۰۰,۶۸۶ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۵۳,۳۲۷,۷۹۷,۴۲۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۱۰۶,۵۳۰ ۱,۱۰۰,۶۰۵ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۵۳,۲۴۹,۹۹۶,۰۹۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۱۰۶,۷۶۸ ۱,۱۰۰,۸۱۳ ۰ ۴۳ ۲,۰۶۲,۹۹۲ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۷۴ ۱,۰۵۳,۴۴۹,۷۱۴,۳۴۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۱۰۶,۶۲۹ ۱,۱۰۰,۶۷۴ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۵۳,۲۶۸,۹۳۱,۰۱۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱,۰۹۹,۳۱۲ ۱,۰۹۳,۳۹۰ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۴۶,۲۹۸,۵۹۹,۳۶۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱,۰۹۹,۲۳۲ ۱,۰۹۳,۳۰۹ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۴۶,۲۲۱,۱۲۶,۹۶۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱,۰۹۹,۲۹۴ ۱,۰۹۳,۳۶۶ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۴۶,۲۷۶,۱۱۷,۴۵۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱,۰۹۹,۲۱۴ ۱,۰۹۳,۲۸۶ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۴۶,۱۹۸,۸۴۴,۲۹۳