صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۳۷,۰۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶۲,۹۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۸۰,۱۱۲,۹۰۰,۰۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۱۹,۱۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۰۶,۳۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۰۶,۳۱۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲,۰۱۹,۱۸۵ ۲,۰۰۶,۳۱۶ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۸۸۰,۱۱۲,۹۰۰,۰۴۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۲,۰۷۴,۲۳۱ ۲,۰۶۰,۹۲۵ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۹۳۱,۲۸۶,۵۹۲,۵۹۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۲,۰۷۴,۱۴۸ ۲,۰۶۰,۸۴۲ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۹۳۱,۲۰۸,۸۳۷,۹۱۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۲,۰۷۴,۰۶۵ ۲,۰۶۰,۷۵۹ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۹۳۱,۱۳۱,۲۱۳,۴۸۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۲,۰۸۳,۹۳۸ ۲,۰۷۰,۵۸۸ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۹۴۰,۳۴۱,۶۴۶,۷۹۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۲,۰۸۳,۸۵۶ ۲,۰۷۰,۵۰۵ ۱ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۹۴۰,۲۶۴,۴۵۲,۸۵۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲,۰۸۳,۷۷۴ ۲,۰۷۰,۴۲۳ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۹۴۰,۱۸۷,۳۸۸,۸۲۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۹۶۲,۴۰۴ ۱,۹۴۹,۹۰۴ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۸۲۷,۲۴۸,۸۴۳,۶۵۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۹۶۰,۹۹۷ ۱,۹۴۸,۵۷۵ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۸۲۶,۰۰۳,۶۴۲,۶۷۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۹۶۰,۴۷۳ ۱,۹۴۷,۲۶۱ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۸۲۴,۷۷۲,۱۹۱,۱۸۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۹۵۸,۸۲۰ ۱,۹۴۵,۶۱۲ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۸۲۳,۲۲۷,۴۱۶,۶۲۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۹۸۹,۹۸۱ ۱,۹۷۶,۳۳۹ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۸۵۲,۰۲۱,۰۱۴,۷۱۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۹۸۹,۹۵۹ ۱,۹۷۶,۳۱۶ ۰ ۰ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۸۵۲,۰۰۰,۱۶۳,۱۱۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۹۸۹,۹۳۶ ۱,۹۷۶,۲۹۴ ۰ ۱۷,۷۳۸ ۱,۰۵۲,۲۳۳ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۳۷,۰۹۷ ۱,۸۵۱,۹۷۹,۳۷۶,۷۶۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۲,۰۱۵,۵۱۹ ۲,۰۰۱,۲۹۱ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۸۳۹,۹۰۴,۸۲۱,۱۲۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۲,۰۸۶,۷۵۱ ۲,۰۷۲,۰۱۹ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۹۰۴,۹۲۹,۳۰۱,۷۶۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲,۱۷۲,۴۹۷ ۲,۱۵۷,۱۷۰ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۹۸۳,۲۱۴,۰۴۹,۸۱۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۲,۰۵۱,۳۴۶ ۲,۰۳۷,۰۶۵ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۸۷۲,۷۹۳,۸۲۲,۳۵۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۲,۰۵۱,۴۶۶ ۲,۰۳۸,۱۴۸ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۸۷۳,۷۸۹,۵۷۹,۱۰۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۲,۰۵۱,۴۲۳ ۲,۰۳۸,۱۰۵ ۱ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۸۷۳,۷۵۰,۶۱۴,۱۲۸