صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۳/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۴,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۵,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۷,۱۶۸,۷۸۰,۳۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۹,۵۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۲,۱۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۲,۱۶۰
تاریخ انتشار
1398/03/28
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱,۵۲۹,۵۷۶ ۱,۵۲۲,۱۶۰ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۷,۱۶۸,۷۸۰,۳۳۵
۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱,۵۲۶,۰۴۰ ۱,۵۱۸,۵۴۹ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۶,۳۲۱,۴۷۶,۲۷۷
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱,۵۳۶,۲۷۲ ۱,۵۲۸,۸۳۷ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۸,۷۳۵,۳۹۸,۶۵۰
۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱,۵۲۲,۵۳۵ ۱,۵۱۵,۲۰۵ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۵,۵۳۶,۷۴۶,۵۶۰
۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱,۵۰۷,۲۴۲ ۱,۵۰۰,۰۷۹ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۱,۹۸۷,۵۸۱,۸۹۹
۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱,۵۰۷,۱۳۲ ۱,۴۹۹,۹۶۹ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۱,۹۶۱,۷۴۴,۸۸۸
۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۵۰۷,۰۲۲ ۱,۴۹۹,۸۵۹ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۱,۹۳۵,۹۴۶,۱۰۰
۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱,۵۰۸,۹۳۹ ۱,۵۰۱,۹۹۷ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۲,۴۳۷,۶۴۳,۱۵۲
۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱,۵۱۷,۷۴۶ ۱,۵۱۰,۶۴۱ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۴,۴۶۵,۹۶۸,۳۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱,۵۲۸,۶۸۸ ۱,۵۲۱,۷۹۹ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۷,۰۸۴,۱۱۴,۴۱۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱,۵۲۱,۹۹۱ ۱,۵۱۵,۳۶۷ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۵,۵۷۴,۸۴۵,۲۶۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۱,۵۰۹,۵۱۱ ۱,۵۰۲,۹۰۴ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۲,۶۵۰,۳۳۰,۸۶۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۱,۵۰۹,۳۰۹ ۱,۵۰۲,۷۰۲ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۲,۶۰۳,۰۰۲,۱۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۱,۵۰۹,۱۰۸ ۱,۵۰۲,۵۰۰ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۲,۵۵۵,۷۲۵,۷۸۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۱,۵۰۸,۹۰۶ ۱,۵۰۲,۲۹۹ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۲,۵۰۸,۵۰۱,۸۴۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱,۵۰۸,۷۰۴ ۱,۵۰۲,۰۹۷ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۲,۴۶۱,۱۱۵,۷۹۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱,۵۰۷,۴۴۰ ۱,۵۰۱,۰۸۰ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۲,۲۲۲,۵۰۷,۴۵۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱,۵۰۰,۸۴۷ ۱,۴۹۴,۶۱۹ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۰,۷۰۶,۴۰۲,۶۶۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۱,۵۰۶,۷۴۴ ۱,۵۰۰,۵۳۷ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۲,۰۹۵,۰۰۴,۸۳۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱,۵۰۶,۵۱۸ ۱,۵۰۰,۳۱۱ ۰ ۰ ۵۹۹,۶۹۸ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۲۳۴,۶۴۶ ۳۵۲,۰۴۲,۰۳۹,۶۴۲