اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 217,664
تعداد واحدهای باقی مانده: 282,336
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 295,752,254,605
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,365,702
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,358,756
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,358,756
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا جهاد
متولی صندوق : مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : افسانه کائیدانی
مدیر ثبت : کارگزاری صبا جهاد
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/30
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/23 1,365,702 1,358,756 0 0 494,062 0 58,734 217,664 295,752,254,605
  2 1397/09/22 1,365,513 1,358,567 0 0 494,062 0 58,734 217,664 295,711,044,061
  3 1397/09/21 1,365,324 1,358,378 0 0 494,062 0 58,734 217,664 295,669,884,992
  4 1397/09/20 1,365,238 1,358,286 0 0 494,062 0 58,734 217,664 295,649,893,736
  5 1397/09/19 1,367,061 1,360,090 0 0 494,062 0 58,734 217,664 296,042,705,854
  6 1397/09/18 1,365,013 1,357,961 0 0 494,062 0 58,734 217,664 295,579,190,584
  7 1397/09/17 1,369,346 1,362,260 0 0 494,062 0 58,734 217,664 296,514,863,568
  8 1397/09/16 1,376,457 1,369,315 0 0 494,062 0 58,734 217,664 298,050,604,294
  9 1397/09/15 1,376,267 1,369,126 0 0 494,062 0 58,734 217,664 298,009,361,216
  10 1397/09/14 1,376,078 1,368,936 0 0 494,062 0 58,734 217,664 297,968,168,232
  11 1397/09/13 1,375,736 1,368,594 0 0 494,062 0 58,734 217,664 297,893,609,870
  12 1397/09/12 1,382,458 1,375,201 0 0 494,062 0 58,734 217,664 299,331,655,938
  13 1397/09/11 1,389,504 1,382,233 0 0 494,062 0 58,734 217,664 300,862,419,850
  14 1397/09/10 1,388,002 1,380,587 0 0 494,062 0 58,734 217,664 300,504,123,502
  15 1397/09/09 1,398,990 1,391,493 0 0 494,062 0 58,734 217,664 302,877,830,251
  16 1397/09/08 1,398,790 1,391,293 0 0 494,062 0 58,734 217,664 302,834,342,371
  17 1397/09/07 1,398,590 1,391,093 0 0 494,062 11,000 58,734 217,664 302,790,905,849
  18 1397/09/06 1,388,199 1,381,031 0 0 494,062 0 36,734 228,664 315,791,972,143
  19 1397/09/05 1,398,261 1,391,030 0 0 494,062 0 36,734 228,664 318,078,501,365
  20 1397/09/04 1,408,396 1,401,097 0 0 494,062 0 36,734 228,664 320,380,369,156