صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۶,۹۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۳,۰۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۷۰,۸۲۰,۱۸۶,۶۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۲۵,۲۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۱۹,۰۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۱۹,۰۱۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱,۱۲۵,۲۱۹ ۱,۱۱۹,۰۱۵ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۰,۸۲۰,۱۸۶,۶۴۱
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱,۱۳۳,۸۳۲ ۱,۱۲۷,۵۷۴ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۹,۰۱۰,۹۱۹,۵۱۳
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۱۲۰,۹۸۳ ۱,۱۱۴,۸۲۱ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۶۶,۸۰۶,۸۳۹,۶۴۶
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۱۲۸,۷۶۴ ۱,۱۲۲,۵۵۷ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۴,۲۱۰,۰۳۹,۵۶۴
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۱۳۳,۴۷۷ ۱,۱۲۷,۲۳۹ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۸,۶۹۰,۰۸۲,۳۰۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۱۳۳,۳۹۹ ۱,۱۲۷,۱۶۱ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۸,۶۱۴,۹۱۳,۲۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۱۳۳,۳۲۰ ۱,۱۲۷,۰۸۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۸,۵۳۹,۸۴۰,۷۰۲
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۱۳۳,۷۱۴ ۱,۱۲۷,۴۶۸ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۸,۹۰۹,۴۶۲,۱۵۱
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۱۳۳,۶۳۶ ۱,۱۲۷,۳۹۰ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۸,۸۳۴,۶۰۶,۰۸۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۱۳۳,۵۵۸ ۱,۱۲۷,۳۱۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۸,۷۵۹,۸۴۶,۵۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۱۳۱,۴۲۴ ۱,۱۲۵,۱۹۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۶,۷۳۱,۵۱۹,۲۴۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۱۲۷,۹۱۱ ۱,۱۲۱,۶۹۳ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۳,۳۸۲,۴۴۲,۹۷۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۱۲۷,۸۳۳ ۱,۱۲۱,۶۱۵ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۳,۳۰۷,۸۶۳,۱۰۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۱۲۷,۷۵۵ ۱,۱۲۱,۵۳۷ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۷۳,۲۳۳,۳۷۹,۷۴۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۱۲۰,۷۰۰ ۱,۱۱۴,۵۲۶ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۶۶,۵۲۴,۴۹۸,۸۵۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۱۱۱,۸۹۵ ۱,۱۰۵,۷۸۸ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۵۸,۱۶۳,۰۸۶,۳۱۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱,۱۱۸,۱۸۰ ۱,۱۱۲,۰۵۵ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۳,۱۱۹ ۱۴۹,۰۴۴ ۹۵۶,۹۳۱ ۱,۰۶۴,۱۵۹,۵۹۰,۱۰۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱,۱۲۸,۱۰۹ ۱,۱۲۱,۹۵۳ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۲,۸۰۶ ۹۶۰,۰۵۰ ۱,۰۷۷,۱۳۰,۹۵۹,۵۰۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱,۱۲۳,۶۰۲ ۱,۱۱۷,۴۸۱ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۲,۸۰۶ ۹۶۰,۰۵۰ ۱,۰۷۲,۸۳۸,۰۲۵,۲۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱,۱۲۳,۵۲۵ ۱,۱۱۷,۴۰۴ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۴۲,۸۰۶ ۹۶۰,۰۵۰ ۱,۰۷۲,۷۶۳,۸۶۰,۲۲۱