اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 195,703
تعداد واحدهای باقی مانده: 304,297
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 292,813,635,811
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,501,618
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,496,214
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,496,214
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا جهاد
متولی صندوق : مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : افسانه کائیدانی
مدیر ثبت : کارگزاری صبا جهاد
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/30
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/30 1,501,618 1,496,214 0 0 521,812 0 130,406 195,703 292,813,635,811
  2 1398/01/29 1,501,304 1,495,900 0 0 521,812 0 130,406 195,703 292,752,114,975
  3 1398/01/28 1,500,990 1,495,586 0 0 521,812 0 130,406 195,703 292,690,659,320
  4 1398/01/27 1,476,959 1,471,556 0 0 521,812 0 130,406 195,703 287,987,875,699
  5 1398/01/26 1,475,537 1,470,140 0 0 521,812 0 130,406 195,703 287,710,732,489
  6 1398/01/25 1,469,189 1,463,828 0 0 521,812 0 130,406 195,703 286,475,436,948
  7 1398/01/24 1,465,365 1,460,002 0 0 521,812 0 130,406 195,703 285,726,768,165
  8 1398/01/23 1,470,252 1,464,838 0 0 521,812 0 130,406 195,703 286,673,124,142
  9 1398/01/22 1,469,940 1,464,525 0 0 521,812 0 130,406 195,703 286,612,021,766
  10 1398/01/21 1,469,628 1,464,214 0 0 521,812 0 130,406 195,703 286,550,984,549
  11 1398/01/20 1,467,781 1,462,497 0 0 521,812 0 130,406 195,703 286,215,027,366
  12 1398/01/19 1,469,860 1,464,550 0 0 521,812 0 130,406 195,703 286,616,842,436
  13 1398/01/18 1,473,743 1,468,396 0 0 521,812 0 130,406 195,703 287,369,495,355
  14 1398/01/17 1,481,955 1,477,529 0 0 521,812 0 130,406 195,703 289,156,868,265
  15 1398/01/16 1,485,417 1,481,005 0 0 521,812 0 130,406 195,703 289,837,111,247
  16 1398/01/15 1,485,415 1,481,003 0 0 521,812 0 130,406 195,703 289,836,714,313
  17 1398/01/14 1,485,413 1,481,001 0 0 521,812 0 130,406 195,703 289,836,325,947
  18 1398/01/13 1,485,410 1,480,998 0 0 521,812 0 130,406 195,703 289,835,731,633
  19 1398/01/12 1,485,407 1,480,995 0 0 521,812 0 130,406 195,703 289,835,146,376
  20 1398/01/11 1,485,404 1,480,992 0 0 521,812 0 130,406 195,703 289,834,570,171