صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶۶,۲۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۷۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۵۳,۵۶۰,۲۶۵,۷۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۹۶,۵۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۹۰,۳۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۰,۳۶۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱,۰۹۶,۵۳۹ ۱,۰۹۰,۳۶۰ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۵۳,۵۶۰,۲۶۵,۷۱۴
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱,۰۹۶,۴۶۴ ۱,۰۹۰,۲۸۴ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۵۳,۴۸۷,۳۱۵,۱۹۲
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱,۰۸۵,۷۶۲ ۱,۰۷۹,۶۱۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۴۳,۱۷۴,۶۸۸,۱۵۵
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱,۰۸۸,۳۷۳ ۱,۰۸۲,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۴۵,۶۷۵,۹۳۲,۲۳۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۰۹۸,۴۹۴ ۱,۰۹۲,۱۸۶ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۵۵,۳۲۵,۰۹۷,۵۷۷
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۰۹۸,۴۱۹ ۱,۰۹۲,۱۱۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۵۵,۲۵۲,۹۴۱,۶۲۷
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۰۹۸,۳۴۴ ۱,۰۹۲,۰۳۷ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۵۵,۱۸۰,۸۸۲,۰۳۳
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۰۹۱,۸۹۷ ۱,۰۸۵,۶۴۸ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۴۹,۰۰۷,۲۰۳,۶۴۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۰۸۱,۷۳۷ ۱,۰۷۵,۵۷۸ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۳۹,۲۷۶,۹۰۱,۳۷۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۰۸۱,۶۶۲ ۱,۰۷۵,۵۰۳ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۳۹,۲۰۴,۵۹۲,۴۴۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۰۷۷,۷۷۱ ۱,۰۷۱,۶۲۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۳۵,۴۵۵,۰۹۷,۱۸۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۰۸۱,۸۶۸ ۱,۰۷۵,۶۹۳ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۳۹,۳۸۸,۲۰۱,۶۱۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۰۸۱,۷۸۷ ۱,۰۷۵,۶۱۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۳۹,۳۱۰,۳۰۳,۷۹۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۰۸۱,۷۰۷ ۱,۰۷۵,۵۳۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۳۹,۲۳۲,۵۱۰,۳۶۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۰۸۴,۷۲۹ ۱,۰۷۸,۵۴۷ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۴۲,۱۴۵,۹۰۴,۱۷۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۰۸۸,۲۷۲ ۱,۰۸۲,۰۸۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۴۵,۵۶۱,۶۵۳,۲۲۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۰۹۰,۰۲۰ ۱,۰۸۳,۸۰۵ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۴۷,۲۲۷,۰۲۷,۵۵۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۰۹۳,۱۸۲ ۱,۰۸۶,۹۴۸ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۵۰,۲۶۳,۳۸۵,۲۰۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۰۹۶,۵۴۹ ۱,۰۹۰,۲۷۴ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۵۳,۴۷۷,۲۰۴,۹۴۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۰۹۶,۴۶۹ ۱,۰۹۰,۱۹۴ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۹۰۶ ۰ ۱۳۰,۴۰۶ ۹۶۶,۲۵۰ ۱,۰۵۳,۴۰۰,۴۰۷,۴۸۷