صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۱۹,۳۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۰,۶۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۳۶,۰۴۶,۹۵۱,۵۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۲,۲۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۴,۴۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۴,۴۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۳۵۲,۲۲۲ ۱,۳۴۴,۴۶۶ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۳۶,۰۴۶,۹۵۱,۵۶۲
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۳۵۲,۱۶۶ ۱,۳۴۴,۴۱۰ ۱- ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۳۵,۹۹۵,۲۲۴,۲۹۹
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۳۵۲,۱۱۰ ۱,۳۴۴,۳۵۴ ۱- ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۳۵,۹۴۳,۵۷۷,۲۹۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۳۱۷,۶۴۵ ۱,۳۱۰,۱۵۵ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۰۴,۵۰۲,۶۷۶,۰۹۹
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۳۳۸,۳۰۵ ۱,۳۳۰,۶۶۳ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۲۳,۳۵۶,۹۲۱,۹۰۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۳۳۹,۸۱۷ ۱,۳۳۲,۱۳۷ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۲۴,۷۱۲,۰۹۵,۹۷۱
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۳۲۲,۰۱۸ ۱,۳۱۴,۴۵۶ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۲۰۸,۴۵۶,۸۵۵,۳۱۰
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۲۸۴,۲۷۹ ۱,۲۷۷,۰۰۹ ۱- ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۷۴,۰۲۹,۳۸۴,۳۷۸
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۲۸۴,۲۲۱ ۱,۲۷۶,۹۵۱ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۷۳,۹۷۶,۵۰۸,۷۰۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۲۸۴,۱۶۴ ۱,۲۷۶,۸۹۴ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۷۳,۹۲۳,۷۱۳,۲۸۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۲۵۲,۲۹۲ ۱,۲۴۵,۲۷۲ ۱- ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۴۴,۸۵۱,۶۶۳,۹۱۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۲۵۲,۲۳۴ ۱,۲۴۵,۲۱۳ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۴۴,۷۹۸,۱۵۱,۸۵۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۲۷۳,۲۳۹ ۱,۲۶۶,۰۸۲ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۶۳,۹۸۴,۱۳۹,۹۸۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۲۷۱,۹۴۰ ۱,۲۶۴,۸۰۱ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۶۲,۸۰۶,۳۲۲,۰۷۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۲۵۶,۴۹۹ ۱,۲۴۹,۵۰۱ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۴۸,۷۴۰,۰۴۳,۹۰۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۲۵۶,۴۴۲ ۱,۲۴۹,۴۴۳ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۴۸,۶۸۷,۱۲۲,۵۴۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۲۵۶,۳۸۴ ۱,۲۴۹,۳۸۶ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۴۸,۶۳۴,۲۸۱,۰۴۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۲۴۶,۱۲۴ ۱,۲۳۹,۱۸۸ ۱- ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۳۹,۲۵۸,۳۱۴,۶۷۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۲۴۵,۶۷۵ ۱,۲۳۸,۵۴۰ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۳۸,۶۶۳,۱۴۵,۶۷۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱,۲۴۸,۶۲۵ ۱,۲۴۱,۴۴۰ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۹۵ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۱۹,۳۵۹ ۱,۱۴۱,۳۲۸,۸۲۰,۶۸۹