اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 247,031
تعداد واحدهای باقی مانده: 252,969
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 337,501,027,017
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,386,157
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,366,229
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,378,888
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا جهاد
متولی صندوق : مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : افسانه کائیدانی
مدیر ثبت : کارگزاری صبا جهاد
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/30
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 1,386,157 1,366,229 12,659 0 494,062 0 0 247,031 337,501,027,017
  2 1397/07/23 1,380,257 1,360,516 12,605 0 494,062 0 0 247,031 336,089,712,610
  3 1397/07/22 1,364,080 1,344,639 12,610 0 494,062 0 0 247,031 332,167,537,823
  4 1397/07/21 1,365,522 1,346,091 12,632 0 494,062 0 0 247,031 332,526,282,874
  5 1397/07/20 1,374,570 1,355,186 12,563 0 494,062 0 0 247,031 334,772,925,601
  6 1397/07/19 1,374,404 1,355,020 12,563 0 494,062 0 0 247,031 334,731,964,283
  7 1397/07/18 1,374,238 1,354,854 12,563 0 494,062 0 0 247,031 334,691,053,229
  8 1397/07/17 1,382,900 1,363,645 12,533 0 494,062 0 0 247,031 336,862,701,625
  9 1397/07/16 1,387,334 1,368,116 12,562 0 494,062 0 0 247,031 337,967,037,820
  10 1397/07/15 1,406,058 1,386,744 12,550 0 494,062 0 0 247,031 342,568,817,343
  11 1397/07/14 1,418,320 1,399,408 12,505 0 494,062 0 0 247,031 345,697,036,837
  12 1397/07/13 1,424,978 1,405,972 12,545 0 494,062 0 0 247,031 347,318,566,249
  13 1397/07/12 1,424,738 1,405,732 12,545 0 494,062 0 0 247,031 347,259,284,578
  14 1397/07/11 1,424,498 1,405,492 12,546 0 494,062 0 0 247,031 347,200,070,428
  15 1397/07/10 1,426,419 1,407,456 12,492 0 494,062 0 0 247,031 347,685,317,165
  16 1397/07/09 1,446,817 1,427,897 12,459 0 494,062 0 0 247,031 352,734,820,794
  17 1397/07/08 1,437,712 1,418,807 12,459 0 494,062 0 0 247,031 350,489,222,714
  18 1397/07/07 1,416,472 1,397,640 12,458 0 494,062 0 0 247,031 345,260,359,080
  19 1397/07/06 1,384,186 1,365,596 12,458 0 494,062 0 0 247,031 337,344,642,659
  20 1397/07/05 1,383,963 1,365,373 12,458 0 494,062 0 0 247,031 337,289,517,552