اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 195,094
تعداد واحدهای باقی مانده: 304,906
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 195,173,446,368
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,030
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,407
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,407
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا جهاد
متولی صندوق : مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : افسانه کائیدانی
مدیر ثبت : کارگزاری صبا جهاد
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/30
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/29 1,006,030 1,000,407 0 0 390,188 0 0 195,094 195,173,446,368
  2 1397/02/28 1,005,713 1,000,093 0 0 390,188 0 0 195,094 195,112,053,849
  3 1397/02/27 1,005,626 1,000,006 0 0 390,188 0 0 195,094 195,095,138,224
  4 1397/02/26 1,005,468 999,848 0 0 390,188 0 0 195,094 195,064,285,243
  5 1397/02/25 1,004,793 999,178 0 0 390,188 0 0 195,094 194,933,570,395
  6 1397/02/24 1,004,055 998,459 0 0 390,188 0 0 195,094 194,793,365,500
  7 1397/02/23 1,003,197 997,575 0 0 390,188 0 0 195,094 194,620,929,738
  8 1397/02/22 999,968 994,396 0 0 390,188 0 0 195,094 194,000,670,786
  9 1397/02/21 996,969 991,423 0 0 390,188 0 0 195,094 193,420,723,878
  10 1397/02/20 996,882 991,336 0 0 390,188 0 0 195,094 193,403,715,939
  11 1397/02/19 996,795 991,249 0 0 390,188 0 0 195,094 193,386,712,903
  12 1397/02/18 997,463 991,919 0 0 390,188 0 0 195,094 193,517,533,254
  13 1397/02/17 996,917 991,377 0 0 390,188 0 0 195,094 193,411,716,643
  14 1397/02/16 998,113 992,573 0 0 390,188 0 0 195,094 193,645,048,061
  15 1397/02/15 994,388 988,869 0 0 390,188 0 0 195,094 192,922,487,780
  16 1397/02/14 992,838 987,311 0 0 390,188 0 0 195,094 192,618,525,820
  17 1397/02/13 992,751 987,224 0 0 390,188 0 0 195,094 192,601,533,725
  18 1397/02/12 992,664 987,137 0 0 390,188 0 0 195,094 192,584,546,504
  19 1397/02/11 992,577 987,050 0 0 390,188 0 0 195,094 192,567,564,152
  20 1397/02/10 992,520 986,994 0 0 390,188 0 0 195,094 192,556,569,808
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi